เเต้มม้าลวงตา ทีรุกจน

 แต้มหลอกตาจังหวะนี้ตาสีขาวเดินก่อน 4ที รุกจนโจทย์หมากรุกไทยหมากขาวเดินก่อน4ทีรุกจน  


1.เริ่มด้วยขาวม้ารุก ค4


1. ขุนแดงเดิน ง7


2.ม้ารุก ข6


2.ขุนแดงถอยมาที่ ง8


3.ขาวใช้เรือรุกที่ ง5


3.แดงใช้เรือปิดที่ ง7


4.ขาวใช้เรือกินรุกจนที่ ง7